Instituut Antverpia

Artikel 1

Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Instituut Antverpia en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Instituut Antverpia is een activiteit van Antverpia NV – Boechoutsesteenweg 13 – 2540 Hove – BTW BE0404.751.702. De services van Instituut Antverpia worden uitgevoerd in de vestiging Buizegemlei 106, 2650 Edegem;  Fruithoflaan 8, 2600 Berchem;  Antwerpsesteenweg 501B 2500 Lier. 

Artikel 2

Inspanning Instituut Antverpia:

1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

3. Instituut Antverpia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3

Afspraken:

1. De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan Instituut Antverpia doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Instituut Antverpia het gehele honorarium aan de cliënt berekenen aan het dan geldende uurtarief.

2. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Instituut Antverpia de verloren tijd inkorten op de behandelingen en toch het hele honorarium berekenen.

3. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan Instituut Antverpia de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.

4. Instituut Antverpia moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Doet zij dit niet zal de cliënt op de volgende behandeling een korting van 50 % ontvangen.

5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 1 en 4 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy:

1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenfiche die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

4. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

Artikel 5

Betaling:

1. Instituut Antverpia vermeldt prijzen van de behandelingen (met uitz. van de esthetische behandelingen door arts) op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon of worden mondeling verteld.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.

3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met mobiele betaling te voldoen.

5. Als de betaling niet contant of mobiel is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door Instituut Antverpia aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van acht dagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Instituut Antverpia verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.

6. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Instituut Antverpia gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 6

Aansprakelijkheid behandelingen medewerkers Instituut Antverpia :

1. Instituut Antverpia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden Instituut Antverpia versie 1.0 , lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. Instituut Antverpia is niet verantwoordelijk voor allergische reacties van cliënt. Voor sommige behandelingen kan minimum 24u voorgaand een allergietest worden uitgevoerd. Deze is niet verplicht maar wordt bij onzekerheid aanbevolen.

3. Instituut Antverpia is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

4. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Instituut Antverpia zelf.

Aansprakelijkheid externe partners : zie algemene voorwaarden van de externe partners. Instituut Antverpia is niet aansprakelijk voor deze diensten.

  •  

Artikel 7

Klachten:

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan een medewerker van Instituut Antverpia

2. Instituut Antverpia moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Instituut Antverpia de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 6.

5. Indien Instituut Antverpia en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche/ Pedicurebranche.

Artikel 8

Garantie:

1. Instituut Antverpia geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.

2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.

3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste/pedicure over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste/pedicure geadviseerde producten heeft gebruikt.

5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Instituut Antverpia gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.

Artikel 9

Beschadiging en diefstal

1. Instituut Antverpia heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Instituut Antverpia is gevestigd.

2. Instituut Antverpia meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10

Behoorlijk gedrag:

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3. Bij Instituut Antverpia wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten.

4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11

Recht:

1. Op elke overeenkomst tussen Instituut Antverpia en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Instituut Antverpia (www.instituutantverpia.be ). 

3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.